و قيل من راق

. 22) آن روز که قیامت برپا شود ، چهره هایى خرسند و شادابند ، 23) از همه چیز دل بریده اند و تنها به پروردگارشان نگریسته و به او دل بسته اند

2023-02-05
    العا ب اسبنش با ب
  1. محمد الغزالي